Põhimäärus

Väljaandja: Rapla Vallavalitsus
Akti liik: määrus
Teksti liik: algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp: 17.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge: RT IV, 27.02.2013, 11
 

Rapla Erilasteaia Pääsupesa põhimäärus

Vastu võetud 10.01.2011 nr 10

Määrus kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse seaduse” paragrahvi 9 lõike 3 ning Rapla Vallavolikogu 27. veebruari 2003. a määruse nr 13 “Rapla Vallavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord” punkti 1 alapunkti 1.2 alusel.
Rapla Erilasteaia “Pääsupesa” põhimäärus muudetakse ja kinnitatakse uues redaktsioonis.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Lasteasutuse liik ja nimetus

 (1) Lasteasutuse liigiks on erilasteaed.

 (2) Lasteasutuse nimetus on Rapla Erilasteaed Pääsupesa (edaspidi lasteaed).

§ 2.  Lasteaia asukoht ja aadress

  Lasteaed asub Rapla vallas Rapla linnas aadressil Rapla vald, Rapla linn, Viljandi mnt 7.

§ 3.  Lasteaia haldusala

 (1) Lasteaed on Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

 (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses “Haridusseadusest”, “Koolieelse lasteasutuse seadusest”, teistest seadustest ja õigusaktidest, oma põhimäärusest ning Rapla Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

  Lasteaial on oma pitsat ja sümboolika.

§ 5.  Lasteaia teeninduspiirkond

  Lasteaed teenindab lapsi, kes elavad vallavolikogu poolt kinnitatud teeninduspiirkonnas. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

§ 6.  Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Lasteaia põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi vallavalitsus.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR. ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 7.  Struktuur

 (1) Lasteaed on lastele vanuses 2,5-8 aastat (koolipikendusega).

 (2) Lasteaias on tasandusrühmad, vajadusel moodustatakse sobitusrühmi.

 (3) Rühmad moodustab ja rühmakoosseisu kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga iga õppeaasta algul.

 (4) Laste lasteaeda vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. a määrusest nr 78 ”Lapse erilasteaeda või –rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord“ ning vallavalitsuse kehtestatud korrast.

§ 8.  Õppekava

 (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

 (2) Lasteaia õppekava põhjal koostatakse lähtuvalt laste arengutasemest ja vanusest rühmade nädalakavad või kuukavad.

 (3) Lasteaed koostab igal õppeaastal tegevuskava.

 (4) Lasteaia õppe-, tegevus-, päevakava ja kodukorra kinnitab direktor.

 (5) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.

§ 9.  Lasteaia tööaeg

 (1) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu ettepanekul.

 (2) Lasteaia lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

 (3) Suveperioodil ühendatakse rühmi vastavalt laste arvule. Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal kindlustatakse lastele kohad teises lasteaias.

3. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 10.  Lapsed

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 11.  Vanemad

 (1) Vanematel on õigus:
 1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära kokkuleppel rühma õpetajaga vanematele sobival ajal järgides lasteaia päevakava; 
 2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvatamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
 3) tutvuda lasteaia õppe-, päevakavaga ning kodukorraga ja saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
 4) saada teavet lapse arengu hindamise tulemuste kohta ning osaleda lapse individuaaltegevustes;
 5) saada teavet lapsele koolipikenduse või eriõppevormi taotlemise tingimustest;
 6) osa võtta lasteaia üld- ja rühmakoosolekutest, laste- ja pereüritustest ning osaleda rühma tegevuses;
 7) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral hoolekogu, direktori, vallavalitsuse või lasteaia üle riiklikku järelevalvet teostava asutuse poole;
 8) peatada ajutiselt mõjuvatel põhjustel lasteaialepingut.

 (2) Vanemad on kohustatud:
 1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
 2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest;
 3) esitama lasteaia direktorile nõustamiskomisjoni tulenevatest otsustest ning muust seadusandlusest lapse arengut ja tervisliku seisundit tõendavad dokumendid;
 3) teavitama lasteaia direktorit lapse tervisliku seisundi muutuste kohta ning esitama vajadusel vastavad dokumendid;
 4) teavitama õpetajat või lasteaia direktorit lapse puuduma jäämisest; 
 5) tasuma igakuiselt lasteaia toidukulude eest ja osalema lasteaia muude kulude katmisel vallavolikogu poolt kehtestatud määras ja kooskõlas vallavalitsuse poolt kinnitatud ”Rapla valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteaiatasu rakendamise korrale“.

4. peatükk PERSONALI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.  Personal

 (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad, kelle õigused ja kohustused, vastutus ja ametialased seosed on määratud kindlaks töölepingute, ametijuhendite, töökorralduse reeglite ja pedagoogilise nõukogu otsuste ning direktori käskkirjadega.

 (2) Pedagoogidena käsitatakse lasteaia direktorit, logopeede ja õpetajaid.

§ 13.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

 (2) Pedagoogid nõustavad lasteaias käivate laste vanemaid ja lasteaia teeninduspiirkonnas elavate, lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatus- ning eripedagoogilistes küsimustes.

 (3) Personali ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia põhimääruse, töökorralduse reeglite ja personali ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

 (4) Personal loob lasteaias tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitseb lapse tervise eest tema lasteaias viibimise ajal.

 (5) Personal tagab lapse delikaatsete andmete konfidentsiaalsust.

 (6) Õpetajate, logopeedide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

5. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE 

§ 14.  Direktor

 (1) Lasteaia tööd juhib direktor.

 (2) Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

 (3) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida selle tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

 (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, seda muudab ja selle ütleb üles vallavanem.

 (5) Lasteaia direktor:
 1) koostab ja esitab kooskõlastatult hoolekoguga lasteaia eelarve projekti vallavalitsusele;
 2) kannab vastutust lasteaia arengu ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 3) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
 4) tegutseb lasteaia nimel ja esindab lasteaeda ilma lisavolitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
 5) teeb tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab valla eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;
 6) vastutab valla raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
 7) kinnitab lasteaia struktuuri, töötajate koosseisu, töötasud ja tööaja;
 8) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingud personaliga;
 9) annab oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
 10) kinnitab lasteaia asjaajamiskorra ja muud töökorralduse reeglid;
 11) korraldab vallavolikogu ja -valitsuse otsustuste ja ülesannete täitmise;
 12) moodustab ja komplekteerib lasteaia tasandusrühmad, arvestades nõustamiskomisjoni poolt laste kohta tehtud otsustega ning kehtestab nende lahtioleku aja;
 13) vastutab laste konfidentsiaalsete andmete hoidmise eest; 
 14) kinnitab lasteaia tegevus-, päevakava ja kodukorra ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteaia õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
 15) kontrollib päevakavast, kodukorrast, toitlustamis-, tervisedendus- ja tervisekaitsenõuetest kinnipidamist ning vastutab nende täitmise eest;
 16) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
 17) tagab seaduste ja muude riigi ja Rapla valla õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
 18) korraldab lasteaiale saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
 19) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe-ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
 20) täidab muid ülesandeid.

 (6) Lasteaia üldist töökorraldust puudutavaid probleeme arutatakse personali üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vajadusel.

§ 15.  Pedagoogiline nõukogu

  Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia pedagoogid. Pedagoogilise nõukogu ülesandeks on õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine, analüüsimine ja hindamine ning teha direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks. Pedagoogilise nõukogu otsused protokollitakse.

§ 16.  Hoolekogu

 (1) Lasteaias moodustatakse alaliselt tegutseva organina hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele, ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

 (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja vallavalitsuse esindaja.

 (3) Õpetajate esindaja valib lasteaia pedagoogiline nõukogu.

 (4) Rühma vanemate esindaja valib rühma vanemate koosolek.

 (5) Vallavalitsuse esindaja määrab vallavalitsus.

 (6) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks kahe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

 (7) Hoolekogu koosseisu volitused kestavad kuni hoolekogu järgmise koosseisu kinnitamiseni.

 (8) Hoolekogu:
 1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamiseks ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 6) kinnitab direktori ettepanekul logopeedi ja õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 7) otsustab teisi seaduste või vallavolikogu otsustega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 (9) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

6. peatükk FINANTSEERIMINE. MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 17.  Vara

  Lasteaia vara moodustavad temale sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara, mille kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 18.  Eelarve

 (1) Lasteaial on valla eelarve koosseisus oma eelarve. Eelarve projekti koostab lasteaia direktor, kooskõlastab hoolekoguga ning esitab vallavalitsusele.

 (2) Eelarve kinnitab vallavolikogu.

§ 19.  Rahastamine

 (1) Lasteaia rahastamine toimub:
 1) valla eelarve vahenditest;
 2) riigieelarve vahenditest;
 3) vanemate poolt kaetavast osast;
 4) projektipõhistest laekumistest;
 5) õppekavavälise tegevuse tuludest; 
 6) annetustest üksikisikutelt ja juriidilistelt isikutelt.

 (2) Lasteaed võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldatud või annetatud vahendite kasutamisel tuleb järgida annetaja soovi. Lasteaia direktor peab eraldisest ja annetusest teavitama vallavalitsust.

 (3) Lasteaed hoiab korras oma ruumid, territooriumi, inventari ja õppevahendid lasteaia eelarves ettenähtud vahendite piires.

 (4) Lasteaial on õigus osutada tasulisi teenuseid (ruumide üürimine, tasulised ringid lastele, lastevanemate koolitus jne).

§ 20.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Lasteaed täidab kohustuslikke õppe- ja kasvatustegevuse alaseid dokumente haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

 (2) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

 (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilised aruanded kehtestatud korras ja tähtaegadel.

§ 21.  Kontroll tegevuse üle

 (1) Lasteaia tegevust, vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

 (2) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Rapla maavanem.

7. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.  Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Lasteaia korraldab ja kujundab vallavolikogu otsusel ümber vallavalitsus.

 (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rapla maavanemat, lasteaeda ja lapsevanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

 (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaiateenuse kasutamist teises lasteaias.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavalitsuse 13. oktoobri 2008. a määrus nr 19 „Rapla Eriasteaia „Pääsupesa“ põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 24.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. jaanuaril 2011. a.

Alar Mutli
Vallavanem

Ants Soodla
Vallasekretär