Õpetamise metoodika

  • Avastusõpe – suuname lapsi iseseisvalt vaatlema, märkama objekte ja nähtusi, õpetame arutlema ja kuulama kaaslaste arvamusi
  • Montessori metoodika – selle abil arendame käelist osavust, mõttetegevust ja õpetame järeldama
  • Draamaõpe – läbi lastenäidendite õpetame kombekat käitumist ning suhtlemisoskuseid