Lasteaia sisse- ja väljaarvamise kord

 

Rapla 20. veebruar 2012 nr 4

Rapla valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu, sealt väljaarvamise ja lasteasutuse tasu maksmise kord

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi  30 lõike 1 punkti 3 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ paragrahvi 15 lõike 4 alusel.

§ 1. Üldsätted

1. Käesoleva korraga sätestatakse lapse Rapla valla koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) vastuvõtmine, sealt väljaarvamine ja lasteasutuse tasu maksmine.

2. Lasteasutusse võetakse Rapla valla 1,5- kuni 7-aastane laps, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistri andmetel on avalduse esitamisest kuni lapse lasteasutusse võtmiseni Rapla vald.

3. Lasteasutusel on Rapla Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt määratud teeninduspiirkond. Lasteasutusse võetakse vastu eelkõige oma teeninduspiirkonnas elavaid lapsi.

4. Võimalusel võetakse ühest perest pärit lapsed samasse lasteasutusse.

5. Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, esmajärjekorras Rapla valla lapsi.

6. Rapla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ettepanekul võetakse lasteasutusse väljaspool järjekorda laps, kes vajab kohta tema arengu huvidest lähtuvalt ning vallavalitsuse avalike teenistujate ja hallatavate asutuste töötajate lapsed asutuse juhi põhjendatud taotluse alusel.

7. Arvestust laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta peab lasteasutuse direktor (edaspidi direktor).

8. Rapla Erilasteaeda Pääsupesa võetakse lapsi vastu nõustamiskomisjoni soovituse, vanema või eestkostja kirjaliku avalduse ja vastuvõtukomisjoni otsuse alusel. Vastuvõtukomisjoni moodustab direktori ettepanekul vallavalitsus.

9. Lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale (edaspidi vanem) käesolevat korda, lasteasutuse kodukorda, vallavolikogu määrust “Vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine koolieelsetes lasteasutustes” ja käskkirja päeva toidukulu maksumuse määra kohta.

10. Vanemal on õigus saada informatsiooni vabade kohtade olemasolust lasteasutuses ja muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

11. Kui vanem ei nõustu direktori otsusega lapse lasteasutusse vastuvõtmata jätmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda vallavalitsuse poole.

§ 2. Lasteasutusse vastuvõtmine

1. Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab vanem direktorile vormikohase kirjaliku avalduse (lisa 1). Avalduses esitatud andmete muutumisest teavitab vanem lasteasutust ühe nädala jooksul.

2. Avalduse alusel kantakse § 1 lõike 2 tingimustele vastav laps elektroonselt peetavasse järjekorda. Järjekorra koha aluseks on avalduse esitamise kuupäev, avalik vaade järjekorrale on lapse isikukoodi põhine.

3. Kui vanema poolt eelistatud lasteasutuses puudub vaba koht ja kohta pakutakse teise lasteasutusse ning kui vanem võtab koha vastu, jääb laps vanema kirjaliku teate alusel soovitud lasteasutuses kohataotlejana järjekorda.

4. Kui vanem on kahel korral loobunud soovitud lasteasutusse pakutud kohast, viiakse avalduses märgitud laps järjekorra lõppu.

5. Direktor komplekteerib lasteasutuse rühmad hiljemalt 1.maiks ja kinnitab rühmade nimekirjad 1. septembriks. Kohatasu maksmine algab lapse lasteasutusse vastuvõtmise kuust. Uue õppeaasta algul vastu võetud lapsele mitte hiljem kui 1. septembrist.

6. Direktor teatab vanemale kirjalikult hiljemalt 10. maiks lapsele koha eraldamisest lasteasutuses. Ühe nädala jooksul teatise saamisest arvates on vanem kohustatud  teatama lasteasutusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koha vastuvõtmisest või loobumisest.

7. Vabade kohtade tekkimisel võetakse lasteasutusse uusi lapsi vastavalt antud vanusegruppi kuuluvate laste järjekorrale. Vabade kohtade tekkimisel võetakse lapsi järjekorra alusel lasteasutusse kogu õppeaasta kestel. Vabad kohad täidetakse kahe nädala jooksul. Ühe nädala jooksul teatise saamisest arvates on vanem kohustatud  teatama lasteasutusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis koha vastuvõtmisest või loobumisest.

8. Enam kui kaks kuud etteteatamisega puuduva lapse kohale võib järjekorra alusel ajutiselt vastu võtta teise lapse.

9. Tingimuste olemasolul pakub lasteasutuse direktor järjekorra alusel lapsele osaajalist kohta. Direktor vormistab käskkirjaga lapsele osaajalise koha eraldamise ja selle kasutamise tingimused.

10. Osaajalise koha saanud laps jääb vanema kirjalikul soovil lasteasutuste järjekorda.

§ 3. Lasteasutusest väljaarvamine

1. Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

2. Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks (v.a lapse kooliminek) esitab vanem direktorile kirjaliku avalduse. Avaldus esitatakse vähemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lahkumise aeg.

3. Direktor arvab lapse lasteasutusest välja seoses lapse kooliminekuga.

4. Direktor võib lapse lasteasutusest välja arvata:

  • kui lasteasutuse kohatasu ja lapse toidukulu pole makstud kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist;
  • kui laps pole asunud kohta kasutama ühe kuu jooksul (va lapse haigus);
  • vallavalitsuse ettepanekul, kui lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus pole tasunud kehtestatud lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse eest ühe lapse kohta kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist.

5. Lapse lasteasutusest väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel teatab direktor vanemale kolme tööpäeva jooksul arvates käskkirja andmisest. Kirjalik teade saadetakse vanemale väljastusteatega posti teel või antakse vanemale allkirja vastu.

§ 4. Lasteasutuse tasu maksmine

1. Lasteasutuse tasu moodustavad kohatasu ja toidukulu, mille vanem tasub esitatud arve alusel.

2. Kohatasu suuruse kehtestab igale lasteasutusele vallavolikogu määrusega. Kohatasu arvestatakse iga kuu eest, mil laps on lasteasutuse kinnitatud nimekirjas vähemalt ühe päeva, välja arvatud juulikuu.

3. Lapse toidukulu päevamaksumuse piirnormi otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteasutuse direktor.

4. Lapse toidukulu arvestamisel võetakse aluseks laste kohalolekutabel.

5. Lapse puudumisel mistahes põhjusel tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest päevast. Välja arvatud juhul kui vanem teavitas rühma õpetajat puudumisele eelneva päeva hommikul enne kella üheksat. Sel juhul tehakse toidukulu ümberarvestus teatamisele järgnevast päevast.

6. Vanemal on õigus kirjaliku avalduse alusel loobuda lapse ühest või mitmest toidukorrast juhul, kui laps toidukorra ajal lasteasutuses ei viibi.

7. Toidupäeva maksumusest moodustab hommikusöök 30%, lõunasöök 50% ja õhtusöök 20%.

8. Kohatasu ja toidukulu tasub vanem eelneva kuu arvestustel põhineva arve alusel hiljemalt kuu 25. kuupäevaks eelistatult vallavalitsuse pangakontole. Sularahas saab arve tasuda vallavalitsuse kassasse.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rapla Vallavalitsuse 29. augusti 2005. a määrus nr 12 „Rapla valla lasteaedadesse laste vastuvõtmise, sealt väljaarvamise ja lasteaiatasu rakendamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2012. a.