Kodukord

1.      Üldsätted

1.1.Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ning selle kinnitab lasteaia hoolekogu.

1.2.Kodukord on lastele, vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

1.3.Lasteaia kodukord sisaldab laste ja töötajate vaimset ning füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamist, neile reageerimist, juhtumitest teavitamist, nende lahendamist.

1.4.Kodukord on avalikustatud lasteaia koduleheküljel ning sellega on võimalik tutvuda paberkandjal.

1.5.Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.

 

2.      Lapse saabumine ja lahkumine, lapse puudumine, maksude maksmine

2.1.Lapsevanem toob lapse lasteaeda hiljemalt kell 8.15 ning viib sealt ära endale sobival ajal järgides lasteaia päevakava.

2.2.Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.

2.3.Rühma töötajal on õigus laps anda üle ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud isikule.

2.4.Rühma töötajal on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule ning ebakaines olekus vanemale.

2.5.Erandjuhul, kokkuleppel direktoriga, teeb lapsevanem kirjaliku avalduse, et tema alaealisel pereliikmel on õigus õde-venda lasteaiast ära tuua. Kui lasteaia töötajad veenduvad, et selline olukord kahjustab lapse huve, lõpetatakse alaealise lapse volitused ning teavitatakse olukorrast lapsevanemat ja vajadusel Rapla valla lastekaitsespetsialisti.

2.6.Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat lasteaia kontakttelefonidel.

2.7.Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioluku ajal järele tuldud, ootab rühma töötaja 15 minutit pärast lasteaia sulgemist ning seejärel proovib telefoni teel kontakti saada lapsevanematega või volitatud isikuga ja teavitab olukorrast direktorit. Kui ka siis ei ole keegi lapsele järele tulnud, teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja toimib järgnevalt politsei korralduste järgi.

2.8.Lapsevanem teavitab rühma õpetajat samal hommikul, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

2.9.Lasteaiamaksu tasub vanem kuu 25. päevaks.

2.10.                   Kui lasteaiamaksu ei tasuta määratud ajaks, teavitab direktor lapsevanemat ning vajadusel sotsiaaltöötajat võlast e-posti teel. Kui siis ikka võlga ei tasuta, antakse juhtum menetlemiseks Rapla valla juristile.

 

3.      Lapse tervise, heaolu ja arengu toetamine

3.1.Lapsevanem informeerib lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest või esitab vastavad dokumendid (rehabilitatsiooniplaan, pere-, eriarsti tõend), mille alusel personal kohandab võimalusel päevakava, erivajadusega lapse arengut toetavat kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

3.2.Lasteaeda ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

3.3.Rühma töötajad jälgivad lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitavad selle muutusest lapsevanemat ja vajadusel direktorit.

3.4.Lasteaias ei anta lapsele ravimeid. Kui arst on lapsele kroonilise terviserikke korral määranud ravimite manustamise, võib erandjuhul seda teha üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel rühma töötajate ning direktoriga.

3.5.Lapse nakkushaigusest on vajalik esimesel võimalusel teavitada rühma töötajaid.

3.6.Lapsel peavad olema kaasas isiklikud hügieenitarbed (kamm, ühekordsed taskurätid, vajadusel vahetuspesu).

3.7.Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

3.8.Lapsel peavad olema õueriided, peakate ja jalanõud lähtuvalt ilmastikust.

3.9.Lapse riietel ei tohi olle ohtlikke pikki nööre, salle jt ohtlikke detaile.

3.10. Lapsel peavad olema kapis vahetusriided juhuks, kui riided saavad märjaks või määrduvad.

3.11. Lapse lasteaias haigestumise või vigastuse tekkimise korral kutsub lasteaia töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

3.12. Nakkushaiguse kahtlusega laps eraldatakse teistest lastest, kuid talle tagatakse täiskasvanu järelvalve.

3.13. Nakkuse kahtlusel teavitab lasteaia direktor telefoni teel või e-kirjaga Terviseametit ning teatab vanematele levivast nakkushaigusest, nimetamata haigestunud laste nimesid.

3.14. Soodsate ilmastikutingimuste korral viibivad lapsed võimalikult palju õues ning selleks peab neil olema sobiv riietus.

3.15. Oma lapse arengu kohta on lapsevanemal õigus saada informatsiooni rühmaõpetajalt, logopeedilt ja eripedagoogilt. Muud üldist informatsiooni lapse viibimise kohta lasteaias võib küsida teistelt rühma töötajatelt.

3.16. Tekkinud probleemide korral tuleb pöörduda kõigepealt rühmaõpetaja poole. Järgnevalt võib pöörduda direktori või hoolekogu poole. Kui probleem ei leidnud lahendust, siis saab kontakti võtta valla lasteakaitsespetsialistiga või haridusnõunikuga. Viimases järjekorras võib pöörduda vabariigi vastavate instantside poole.

 

4.      Turvalisuse tagamine

4.1.Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

4.2.Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ning kasvule, mis tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljak vastavad koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumidele.

4.3.Lasteaia mööbli paigutamisel on arvestatud laste ohutuse ja turvalisusega.

4.4.Lapsed ei välju lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata.

4.5.Võõrastel  isikutel on omavoliline viibimine lasteaia ruumides keelatud.

4.6.Lasteaia töökorraldusega on tagatud, et kogu rühma tööaja jooksul vastavad õpetaja või õpetajat abistavate töötajate ja laste suhtarvud koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud piirnormidele.

4.7.Laste puhkamise/magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

4.8.Laste õuesoleku ajal on lastega ühe rühma kohta kaks töötajat.

4.9.Laste ujulasse viimisel on seitsme lapse kohta üks täiskasvanu.

4.10. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.

4.11. Lapsevanemad, lasteaia töötajad sulgevad enda järel lasteaia uksed ja väravad, et tagada laste turvalisus.

4.12. Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud.

4.13. Lasteaia mängualal ei sõida lapsevanemad ega töötajad jalgratastega, vaid lükkavad seda käekõrval.

4.14. Lasteaeda ei tooda kaasa ohtlikke ja vägivaldsust õhutavaid mänguasju/mänge.

4.15. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele, mis on fikseeritud rühma tegevuskavas. Rühma töötajad ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasjade kadumise või purunemise eest.

4.16. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

4.17. Lasteaia töötajad on instrueeritud tööohutuse, tuleohutuse alal ning on tutvunud laste turvalisuse tegevuskavaga.

 

5.      Lõppsätted

5.1.Antud kodukorda tutvustatakse lapsevanematele iga õppeaasta alguses esimesel koosolekul.

5.2.Koosolekul puudunud vanemal on võimalus tutvuda dokumendiga lasteaia koduleheküljel ning õigus saada selgitusi rühmaõpetajalt või lasteaia direktorilt.

5.3.Kodukord kehtib kuni uue kodukorra kehtestamiseni.