Arengukava


 

1. SISSEJUHATUS

 

Arengukava on dokument, mis määrab ära Rapla Erilasteaed Pääsupesa (edaspidi lasteaed) arengusuunad ja –valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

Arengukava koostamisel on lähtutud sisehindamise tulemustest, lasteaia põhimäärusest ja

Rapla valla arengukavast.

 

2. LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA, MOTO JA MISIOON

 

Lasteaed on loodud erivajadustega lastele 1985. a ning see asub kohandatud ahiküttega kahekorruselises puithoones Rapla südalinnas. Hoone on ehitatud 1925-26. a ja renoveerimise käigus on püütud säilitada selle algset arhitektuuri. Laste tarbeks on kasutusel esimene korrus, kus on kahele rühmale olemas kõik vajalikud ruumid. Saalina kasutatakse vanema rühma mängutuba. Kahel verandal asuvad logopeedide kabinetid ning raamatukogu, mida aeg-ajalt kasutatakse laste massaaži ja tegevusteraapia seanssideks. Lasteaiahoonel on hea logistiline asukoht ja kõrghaljastusega avar mänguväljak (3090 m²). Õuetegevusteks on olemas kaasaegne ronimiskompleks ja kelgumägi. Lastel on võimalus sportida Rapla Spordihoones, mis asub lasteaiast paarisaja meetri kaugusel ning ujuda õpetaja juhendamisel Rapla Lasteaed Kelluke basseinis. Lastel on oma avastusõpperada Rapla jõe ääres.

Hetkel töötab lasteaias kaks tasandusrühma. Kuid vajadus on avada rühm raske- ja liitpuudega lastele. Lastel esineb kõne-, spetsiifilisi ning pervasiivseid arenguhäireid, tundeelu-, käitumishäireid, liikumis- ning liitpuudeid, lisaks on esinenud raskeid kroonilisi haigusi (neerupuudulikkus, vähktõbi, langetõbi, vesipäisus, suhkrutõbi, down-sündroom, landau- klefneri sündroom, kesknärvisüsteemihalvatus jm). Rühmades on füüsilise puudega lapsi ning nende teenindamine on tagatud lisapersonaliga ja vajaliku töökorraldusega. Erivajadusega lapse õpetamisel kasutatakse Montessori metoodikat, draamaõppe, avastusõppe ja üldõpetuse printsiipe. Asutus on liitunud 2003. a tervistedendavate lasteaedade võrguga ning sellest ajast on teadlikumalt pööratud tähelepanu laste turvalisuse, tervisliku toitumise ja elukeskkonna väärtustamisele.

Lapsi teenindab pedagoogiline ja abipersonal, kes omavad vajalikku eripedagoogilist ettevalmistust.

Lasteaial on oma kroonika, mis kajastab tähtsamaid asutuse sündmusi algusest peale läbi aegade.

 

MOTO

KÕIK LAPSED ON ISEMOODI, PÄÄSUPESAS HOOLITAKSE NEIST ÜHTEMOODI

 

LASTEAIA MISSIOON

Pääsupesa on väikese inimese jaoks turvaline keskkond, kus arvestatakse iga lapse eripära:

 • Aitame lapsel areneda temale sobivas tempos, toetades vaimset, kehalist, sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, et läbi eduelamuste kujuneksid eeldused toimetulekuks igapäevaeluga ja õppimiseks koolis.
 • Leiame igas lapses tema „pärlid“, toetades last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel.Toetame perekonda erivajadusega lapse paremal mõistmisel ja kasvatamisel meie ühiskonna vääriliseks liikmeks.

 

3. LASTEAIA VISIOON JA VÄÄRTUSED

 

VISIOON

Pääsupesa on erilasteaed, kus pakutakse erivajadusega lapsele tema arengut soodustavaid tingimusi ja erinevaid tugiteenuseid: kõneravi, tegevusteraapiat, massaaaži, muusikateraapiat. Tehakse koostööd oma valla teiste lasteasutustega ja erinevate spetsialistidega varajase märkamise ja sekkumise valdkonnas.

Avatud ja sõbralikus mikrokliimas peetakse kinni meeskonnareeglitest ja kokkulepitud väärtustest. Personali oskuste pideva täiendamise teel arvestatakse lapse õpetamisel ja kasvatamisel kaasaegse pedagoogika humanistlikke suundi ning ümbritsevas kogukonnas kujundatakse tolerantset suhtumist, sallivust ja sõbralikkust erivajaduste aktsepteerimisel. Nõustades erivajadusega laste peresid, panustatakse lapse kujunemisele meie ühiskonna täisväärtuslikuks liikmeks.

 

VÄÄRTUSED

 • Usaldus (oleme ausad, eeskujuks laste käitumise kujundamisel, vastutulelikud ja sõbralikud, armastame oma tööd).
 • Sallivus (oleme hoolivad, taktitundelised ja kannatlikud, laste elu-olu korraldamisel ja eriarvamuste osas paindlikud ning solidaarsed).
 • Turvalisus (loome sõbraliku mikrokliima ja keskkonna erivajadusega lapsele).
 • Väärikus (austame lapsi, lapsevanemaid ja kolleege, otsuste langetamisel oleme arukad).
 • Professionaalsus (püüame pidevalt arendada oma teadmisi ja oskuseid eripedagoogika valdkonnas, arvestades kaasaegseid humanistlike pedagoogika suundi; oleme avatud koostööks vanemate, kolleegide ja kogukonnaga).

 

4. LASTEAIA TEGEVUSE TUGEVUSED JA VÕIMALUSED

 

Koostatud 2011 – 2013. a sisehindamise aruande, vanemate ja töötajate rahulolu uuringute ning SWOT-analüüsi tulemuste alusel.

 • Lasteaias on loodud toimiv sisehindamissüsteem, mis võimaldab hinnata erinevate valdkondade tulemusi.
 • Pedagoogid on motiveeritud analüüsima oma tegevusi ja tulemusi ning on huvitatud lasteaia edaspidisest arengust (rahulolu uuringud).
 • Hea on olnud pedagoogide osalus töögruppides ja projektides lasteaia valitud arengusuundade kujundamisel: Tartu Ülikooli projektis „Avastustee“, millega liitusime 2010.a., Soome Tavastia Rakendusliku Kõrgkooli ja Märjamaa valla ühisprojekt (liitusime uuesti 2011.a.), Eesti kuue Pääsupesa lasteaia projekt.
 • Laste õpetamisel oleme rakendanud humanistlikku pedagoogika suundi (M.Montessori metoodika, avastusõpe, draamaõpe, üldõpetus) ja pedagoogidel on ühesugused arusaamad erivajadusega lapse kvaliteetse teenuse edendamisel.
 • Oluliseks on kujunenud draamaõpe kui meetod lastele eetiliste normide õpetamisel. Näitemängu on kaasatud 80% personalist ning võimalusel kõik lapsed ja seda ikkakõne arendamise eesmärgil. Ühel õppeaastal on suudetud etendada personali abil kuni kuus näidendit.
 • Koostatud on erivajadusega lapse arengu vajadusi arvestav õppekava.
 • Vajadusel on lastele koostatud individuaalsed arenduskavad (raskema erivajadusega lastele).
 • Igal lapsel on võimalus osaleda õppetegevustes tema arengule vastavas väikeses grupis (3-5 last).
 • Lasteaial on lapse arengu hindamise süsteem ning hea koostöö tulemusel lisavõimalused laste vaimsete võimete testimiseks Rapla Psühholoogiateenistuse psühholoogide kaasabil.
 • Lasteaia lõpetamisel on igale lapsele soovitatud tema arengule vastav õppekava: 60% lastest on läinud tavakooli ning ülejäänud erikoolidesse (Raikküla, Tallinn ja Haapsalu).
 • Igale koolieelikule on väljastatud koolivalmiduskaart.
 • Lasteaias on erivajadusega lapsele eelarves võimalused vajalike tugiteenuste rakendamiseks: kõneravi, massaaž, tegevusteraapia, muusikateraapia ja ujumine.
 • Vanema rühma lastel on võimalus liikumistegevuseks Rapla Spordihoones.
 • Rakendatud on ratsionaalne töökorraldus ja saavutatud hea koostöö rühmades: õpetaja abi ei korista ruume (on eraldi koristaja), vaid tegeleb lastega individuaalselt ja turvab neid mänguväljakul; raske füüsilise puudega lapsel on tugiisiku võimalus; logopeed ja õpetaja tegelevad lastega väikestes arengutasemele vastavates gruppides või individuaalselt.
 • Oluliselt on parandatud laste kasvukeskkonda: rühmades uued aknad, uutel verandadel massaažinurk, laste raamatukogu, ratastooliga liikumise võimalused nooremas rühmas, korrastatud mänguväljak.
 • Logopeedidele loodud head töötingimused – verandadel eraldi kabinetid.
 • Lapsevanemad on hinnanud pedagoogide pädevust väga heaks (rahulolu uuringud).
 • Direktor ja kaks pedagoogi on tunnustatud Haridus- ja Teadusministeeriumi ÕKVA tänukirjaga lasteaia arendamise ja laste eduka õpetamise eest.
 • Lasteaia mikrokliima on hea, lapsevanemad peavad personali käitumist lastele eeskujuks (rahulolu uuringud).
 • Uues õppekavas on välja toodud lapsevanemaga koostöö korraldamise põhimõtted (uuele lapsevanemale lasteaia töökorralduse tutvustamine, õigus osaleda oma lapse individuaaltegevustes, arenguvestlused, rahulolu uuringud ja tulemuste edastamine lapsevanemale ning igale lapsele arengumappi koostamine).
 • Iga lapsevanemaga on korraldatud igal õppeaastal 1-2 arenguvestlust, mille tulemusena saadakse täpsemat informatsiooni laste erivajadustest (pedagoogide eneseanalüüsid).
 • Terviseedendamine on lasteaias kujunenud üheks prioriteetsemaks tegevuseks, enamus üritusi toimuvad läbi aastate (tervislike eluviiside õpetamine ja propageerimine, liiklus- ja terviseõpetus, matkad looduses, osalemine ellujäämisõppusel („Otsi Otti“), tuleohutuse õppused lastele („Nublu aitab!“ jm), tervisedendusrongkäigud igal kevadel koos teiste tervistedendavate lasteaedadega.
 • Lapsevanemad on oma lapsele lasteaia valikuga rahul, lapsed kohanevad päevakavaga kiiresti (rahulolu uuringud).
 • Lasteaial on oma kodulehekülg (alates detsembris 2011), kus on välja toodud ka erivajadusega lapse arendamise võimalused ja õppemeetodid.
 • Lapsevanemad on koolitatud lapse arendamise teemadel. Algatatud on koolitused lasteaia koduleheküljel. Pedagoogide kollektiiv noorenenud. Konkursi korras on kogu personal uuenenud (2012/13 õppeaastal 70,4%).
 • Pedagoogide täienduskoolituse maht vastab kehtestatud nõuetele, koolitusi on saadud eelarvevahenditest ja tasuta projektidest (TÜ „Avastustee“). Abipersonalile on võimaldatud vajalikud sanitaarhügieeni, laste toitlustamise ja eneseregulatsiooni koolitusi.
 • Kogu personalile on korraldatud väärtuskasvatuse koolitus. Meeskonnatööna on väljatöötatud lasteaia väärtused ning meeskonnareeglid personalile.
 • On suudetud hoida järjepidevaid tegevusi lapse sotsialiseerimiseks ja integreerimiseks ühiskonda (nt ühe õppeaasta jooksul vähemalt seitse ühisüritust oma valla teiste lasteaedadega ning meie lasteaia poolt on korraldatud igal õppeaastal teatripäev ja hingedepäev valla koolieelikutele).
 • Koostöö oma Rapla Vallavalitsuse sotsiaalosakonna töötajatega on olnud väga hea, kõik erivajadusega laste pered on kaardistatud ja vajadusel kindlustatud rahaliste toetustega (toidu-, õppemaksu osas jm).
 • Jätkuvalt hea on koostöö perearstidega, oma valla teiste lasteaedadega ning sotsiaaltöötajatega erivajaduse varajase märkamise ja sekkumise eesmärgil.
 • Oleme kujunenud heaks praktikabaasiks Tartu ja Tallinna Ülikoolile, Tallinna Pedagoogilisele Seminarile, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile ning kolmel aastal vastu võtnud Soome Tavastia Rakendusliku Kõrgkooli üliõpilasi. Ühe õppeaasta jooksul on olnud kaks kuni viis praktikanti - füüsiliselt suur abi rühmatöö korraldamisel ja väga hea tagasiside kõrgkoolidelt erivajadusega lapse õpetaja õpetamise süsteemi kohta. Eesti kõrgkoolide praktikantide seast leidsime eelmisel õppeaastal ühe vajaliku spetsialisti oma asutusse tööle.
 • Väärtuslik ühisprojekt kogu personalile on olnud kuue Eesti Pääsupesa lasteaiaga erinevate arengusuundadega tutvumise eesmärgil: õuesõpe, draamaõpe, keelekümblus, eriõpe teemadel.
 • Jätkuvalt hea on koostöö Rapla kirikuga valla koolieelikutele rahvakalendri ja kristliku kalendri tutvustamise eesmärgil (valla koolieelikutele on kirikus läbiviidud erinevaid üritusi alates 2002. a).
 • Pikaajaline koostöö on kujunenud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teatri eriala üliõpilastega valla koolieelikutele draamaõpe raames näitlemis- ja suhtlemisoskuste õpetamise eesmärgil (koolieelikutele läbiviidud 10 teatripäeva).
 • Head on suhted kogukonnaga erivajadusega lapse aktsepteerimise teemal. Tänu kohalikele väljaannetele Rapla Teataja ja Raplamaa Sõnumid ning ETV Puutepunkti saatesarjale (lapsevanemate nõusolekul toimusid saated meie lastest – 2010, 2011).
 • Lapsevanemate osavõtt lasteaia ühisüritustest on 100%, rühma koosolekutest 86,2%, arenguvestlustest 100%, rahulolu uuringutest 89,9 %.
 • Lapsevanemad on hinnanud kolmel aastal lasteaia mainet väga heaks (rahulolu uuringud).

Materiaalne osa:

 • Lasteaia eelarve on olnud jätkusuutlik ning eelarvelisa on saadud erinevatest projektidest ja sponsoritelt: Miss Raplamaa 2011 heategevusürituselt, Radius Wood Works OÜ-lt, ES Sadolin AS-lt, Raplamaa Rotary Klubilt. Abi kasutati täiendavate õuemänguvahendite soetamiseks ja olemasolevate mänguvahendite renoveerimiseks, lastele massaažilaua ostmiseks ning lasteaia fassaadi osaliseks remontimiseks kogusummas 3336 eurot.
 • Eelmisel perioodil on eelarvesse antud vahendite abil suudetud parandada laste ja töötajate turvakeskkonda: lasteaiahoonel on uus katus ja renoveeritud verandadel asuvad funktsionaalsed logopeedide kabinetid, laste raamatukogu, massaažilaud, pallimerenurk, hoone esimesel korrusel on kvaliteetsed puitaknad.
 • Välja vahetatud üks vana arvuti.
 • Paigaldatud on turvavalgustuse ja tulekahjusignalisatsiooni süsteemid.
 • Teostatud on elektri tehniline kontroll ning elektrisüsteem vastab kehtestatud normidele.
 • Lasteaiahoone ümberehituseks on olemas eskiisprojekt (2000. a).
 • Mänguväljakule on paigaldatud erivajadusega lapsele vajadustele vastav spetsiaalne vedrukiik ning rippkiige alla vajalikud turvamatid, uus ja turvaline kaldredel.
 • Laste õpetamiseks ja arendamiseks on ostetud erinevaid Montessori metoodika, PEP-R testi (laste vaimsete võimete hindamise) vahendeid. Osa vahendeid on pedagoogide poolt valmistatud (matemaatiliste ja käeliste oskuste, taju, mälu, mõtlemise, keskendumise arendamiseks).
 • Lasteaial on rikkaliku valikuga raamatukogu laste- ja õppekirjanduse näol.
 • Töötajatele on kollektiivi liitmise ja motiveerimise eesmärgil tutvustatud iga õppeaasta lõpus Eestimaa erinevaid kauneid paiku.
 • Töötajatele on makstud direktori reservfondist täiendavaid tasusid eripedagoogiliste, lisatööülesannete ja preemiaid heade töötulemuste eest.

 

5. PROBLEEMID JA PARENDUSED JÄRGNEVAKS PERIOODIKS

 • Renoveerimata lasteaiahoone lähiperspektiivis enam ei vasta kaasaegse lasteaia nõuetele. Vaja on teha hoone korda või planeerida valla arengukavas tasandusrühmade ümberpaigutamise võimalus keskuses asuvate tavalasteaedade juurde.
 • Peasissekäigu välisuks avaneb otse tänavale ja see eo ole turvaline. Vananenud laste mööbel ei vasta kaasaegsetele nõuetele.
 • Laste kasvule ei vasta 1970. a paigaldatud puitvoodid vanemas rühmas (olemas terviseameti ettepanekud voodite vahetamise kohta2010, 2012).
 • Puudub sadevee äravoolu kaev ja vesi jookseb hoone alla.
 • Renoveerimist vajab lagunev ja katkine vundament (viimane remont 1985). Turvalised ei ole ruumide põrandad keldri kohal.
 • Kuuri katus vajab väljavahetamist (kuur ehitatud 1970).
 • Ahjud (ehitatud 1970 ja 1990) vajavad ümberehitamist ning renoveerida on vaja ka korstnajalgu (aastast 1925!).
 • Köögis puudub nõuetele vastav ventilatsioon.
 • Tasandusrühmades mitmeid raske puudega lapsi, sest neile vajalikku rühma ei ole avatud. Seetõttu on vaja igal õppeaastal uuesti kinnitada laste arvud rühmades vastavalt laste erivajaduse raskusastmele.
 • Erivajadusega lapse õppevahendid ja mänguasjad on kallimad. Järgnevate eelarvete koostamisel palume võimalusel sellega arvestada.
 • Töötajate koosseisude ratsionaalsema kasutamise eesmärgil palume luba täitmata logopeedi ametikoha ulatuses rakendada eripedagoogi ja/või tugiisiku teenust vastavalt konkreetsete laste erivajadustele.
 • Hoolimata konkurssidest ei ole täitunud logopeedide ametikohad ja seega on raske hoida saavutatud erivajadusega lapse teenuse head kvaliteeti, samuti on toimunud erispetsialistide äravool konkurentsivõimelisema palga pärast naabervaldadesse.Palume võimalusel pakkuda meie valla tugispetsialistidele konkurentsivõimelist töötasu.
 • Meil on võimalus koolitada üks pedagoog Tartu Ülikoolis logopeediks. Soovime võimalusel pakkuda valla poolt talle soodustusi.

 

6. LASTEAIA ÜLDEESMÄRGID 2014 – 2016. a.

 1. Erivajadusega lapse arengu toetamine läbi avastusõppe, draamaõppe, Montessori metoodika rakendamise õppe- ja kasvatustöö korraldamisel lasteaias ning erinevate teraapiate võimaldamine (kõneravi, massaaž, ujumine, tegevusteraapia, muusikateraapia).
 2. Lapse koolivalmiduse saavutamine vastavalt lapse arengutasemele.
 3. Koostöö lapsevanemaga erivajadusega lapse arengu hindamisel ning ühiselt ja Rapla valla vastavaid spetsialiste abiks võttes, õige õppevormi leidmine edaspidise koolitee alustamisel.
 4. Lapsevanemate abistamine läbi koolituste ja ühisürituste.
 5. Laste ja töötajate töökeskkonna parendamine ja nõuetega vastavusse viimine.
 6. Personali täiendav koolitamine eripedagoogika, lapsevanemate nõustamise ja lasteaia meeskonna poolt valitud pedagoogika humanistlike suundade teemadel.
 7. Avastusõpe partneri leidmine naabermaakonnas praktilise kogemuse vahetamise eesmärgil.

 

7. LASTEAIA VÕTMEALADE PARENDUSTEGEVUSED JA OODATAVAD TULEMUSED 2014 – 2016. a.

 

7.1. EESTVEDAMINE JA STRATEEGILINE JUHTIMINE

 • Lasteaias personal järgib kokkulepitud lasteaia väärtuseid ja kehtestatud meeskonnareegleid.
 • Käesolevas arengukavas on planeeritud lasteaia eesmärgid, mis toetavad lasteaia edaspidist jätkusuutlikkust ja arengut ning mida täidavad kõik lasteaia meeskonnaliikmed.
 • Käesolevas arengukavas on püstitatud lasteaia visioon, millest lähtutakse konkreetsete valdkondade tegevuste planeerimisel.
 • Lasteaia tegevuse toetamiseks otsitakse ja algatatakse heategevusprojekte.
 • Koostöös Rapla valla spetsialistidega otsitakse võimalikke lahendusi, et tagada pikaajalise eripedagoogilise töö jätkusuutlikus.

 

TEGEVUSKAVA 2014 – 2016. a.

 

jkn

Tegevus

vastutaja

tähtaeg

1

Arengukava visiooni ja eesmärkide

teadvustamine igale töötajale ja

lapsevanemale.

direktor,

hoolekogu

2014

2

Lasteaia väärtuste ja

meeskonnareeglite järgmine kogu meeskonnaga ja nende teadvustamine uuele personalile meeskonnatööna.

direktor

2014-2016

3

Arengukavast tulenevate kolme aasta

tegevuskavade ja neis püstitatud

eesmärkide ühine seadmine ja täitmine.

direktor

2014-2016

4

Koostöös Rapla valla spetsialistidega

tasandusrühmadele sobiva asukoha

leidmine.

direktor

2016

7.2. PERSONALIJUHTIMINE

 • Abipersonal on kaasatud erinevatesse lasteaia arendustegevustesse.
 • Õpetajad teevad tihedat koostööd rühmade abipersonaliga erivajadustega laste parema teenindamise eesmärgil.
 • Õpetajad ja abipersonal oskavad hinnata oma töötulemusi ja panustada lasteaia töö arendamisse ning lasteaia väärtuste järgimisse.
 • Välja arendatud ja töösse rakendatud aruandlussüsteem kolleeg-kolleegile, kus analüüsitakse ja antakse edasi täienduskoolitustel saadud teadmisi.
 • Õpetajad on täiendavalt koolitatud eripedagoogika, lapsevanemate nõustamise, draamaõpe, avastusõpe ja lapse arendamise teemadel.
 • Kvalifikatsioonita õpetaja on motiveeritud omandama logopeedia eriala ja jääma meie lasteaeda tööle.
 • Algatatud on uus projekt avastusõpe täiustamise ja praktiliste kogemuste vahetamise eesmärgil.
 • Kogu asutuse personali on tunnustatud ja motiveeritud igal õppeaastal heade töötulemuste eest.

 

jkn

Tegevus

vastutaja

tähtaeg

1

Pedagoogiliste probleemide

lahendamise eesmärgil rühmade abipersonali osalemine üks kord nädalas õpetajate arendustunnis.

direktor

2014-2016

2

Töötajate üldkoosolekutel 1-2 korda

aastas lasteaia elu reguleerivate dokumentide ja uuringute kokkuvõtete tutvustamine personalile.

direktor

2014-2016

3

Avastusõpe projekti raames

naabermaakonna lasteaiaga pedagoogilise personali praktiliste koolituste läbiviimine.

direktor

2014-2015

4

Lahtiste tegevuste (kolleeg-kolleegile)

läbiviimine vähemalt üks kord õppeaastas mõlemas rühmas.

direktor

2014-2016

5

Õpetajate täienduskoolituste

organiseerimine, tagamaks piisavaid teadmisi lapsevanemate nõustamise, liikumistegevuste, avastusõpe ja draamaõpe teemadel.

direktor

2014-2016

6

Kvalifikatsioonita töötajale Tartu

Ülikoolis logopeedia erialal õppimiseks Rapla valla poolt soodustuste pakkumise võimaluste kokkuleppimine.

direktor

2014-2016

7

Pedagoogide eneseanalüüside alusel

arenguvestlused iga õppeaasta lõpus, samuti arenguvestlused abipersonaliga järgnevate õppeaastate eesmärkide püstitamiseks.

direktor

2014-2016

8

Rahulolu uuringute läbiviimine

töötajatega kaks korda kolme aasta jooksul ning võrdleva analüüsi koostamine.

direktor

2014-2016

9

Töötajate motivatsioonisüsteemi

uuendamine ja järgmine.

direktor

2014-2016

7.3. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

 • Lapsevanemad on kaasatud lasteaia korraldatud koolitustele ning osavõtt on vähemalt 51%.
 • Lasteavanemate koosolekutel on hoolekogu atraktiivsem ja pidevam aruandmine hoolekogu tegevustest ja tulemustest.
 • Lapsevanemate osalus rahulolu uuringutes on vähemalt 90%.
 • Laste raskemate probleemide lahendamiseks viiakse läbi täiendavad arenguvestlused ning arutelude ümarlauda kaasatakse erinevaid spetsialiste.
 • Lapsevanema soovil ja nõusolekul on võimalik lapse arengu täiendav hindamine väljaspool lasteaeda ning abi ja toetus erialaspetsialistidega suhtlemiseks.
 • Lasteaial on tihe koostöö koolidega – informeeritakse iga lapse erivajadusest, et tagada sujuvam üleminek lapsele sobivale õppekavale.
 • Lasteaial on tihe koostöö oma valla lasteaedadega erivajadusega lapsele teenuste pakkumise osas ja korraldatakse ühisüritusi erivajadusega lapse integreerimise eesmärgil.
 • Toimub erivajadusega laste ja nende vanemate abistamise võimaluste jätkuv kajastamine erinevates meedia väljaannetes.
 • Lastevanemad on informeeritud lasteaia poolt pakutavate teenuste võimalustest ning õpetamise humanistliku pedagoogika meetoditest.
 • Praktika jätkuv võimaldamine meie lasteaias.

 

jkn

Tegevus

vastutaja

tähtaeg

1

E-koolitused lapsevanematele lasteaia

koduleheküljel, sisekoolitused lasteaias ja tagasiside rahulolu uuringutest.

direktor

2014-2016

2

Arenguvestlused lapsevanematega 1-2

korda õppeaastas lapse arengu hindamise ja edaspidise arengu soovitamise eesmärgil.

õpetajad, logopeed

2014-2016

3

Arenguvestlused lapsevanemaga lapse

täiendavate tervise uuringute võimaluste teemal ning vanema suunamine ja toetamine suhtelisel erialaspetsialistidega.

õpetajad, logopeed

2014-2016

4

Koostöö arendamine koolidega, kuhu lapsed õppima asuvad, õppekava

sujuva täitmise võimaldamise eesmärgil.

direktor, logopeed, õpetajad

2014-2016

5

Rahulolu uuringud lapsevanematele

igal õppeaastal ning tulemuste analüüsimine ja edastamine rühmade koosolekutel.

direktor

2014-2016

6

Lastevanemate koosolekutel

hoolekogu tegevuse ja tulemuste tutvustamine.

hoolekogu

2014-2016

7

Rapla valla lasteaedade ja valla

spetsialistidega ümarlaudade läbi viimine erivajaduste selgitamise ja probleemide lahendamise eesmärgil.

direktor

2014-2016

8

Rapla valla lasteaedade ühisürituste

jätkuv korraldamine ja neil osalemine.

direktor, õpetajad

2014-2016

9

Jätkuv koostöö meediaga erivajaduste

laste ja nende vanemate abistamise

eesmärgil.

direktor, logopeed

2014-2016

10

Jätkuv ja mõlemale poole kasutoov

koostöö kõrgkoolidega, olles nende tudengitele praktikabaas.

direktor, logopeed,

õpetajad

2014-2016

7.4. RESSURSSIDE JUHTIMINE

 • Lasteaial on jätkusuutlikud eelarved, mis võimaldavad arendada asutust erinevatel suundadel ning motiveerivad järgneval perioodil kogu personali.
 • Koostöös Rapla Vallavalitsusega on otsitud lasteaiahoone lõpliku renoveerimise projekti võimalusi või on algatatud liitumine valla lasteaiaga, kus on erivajadusega lapsele sobivad tingimused.
 • Teostatud on hädavajalikud remonditööd ohtlike olukordade vältimiseks ning kehtivate nõuete täitmiseks.
 • Lasteaia sisustust on osaliselt uuendatud laste õppekasvatustöö keskkonna parendamise eesmärgil.
 • Parendatud on töötajate töökeskkonda.
 • Olemasoleva personali koosseisu saab kasutada ratsionaalselt, lähtuvalt erivajadusega lapse kvaliteetse teenindamise eesmärgist.
 • Tasandusrühmade laste arvud on valla poolt kinnitatud igal õppeaastal vastavalt laste erivajaduste raskusastmele.
 • Tugispetsialistidele on tagatud konkurentsivõimeline töötasu.

 

jkn

Tegevus

vastutaja

tähtaeg

1

Projektidest vahendite otsimine

lasteaiahoone renoveerimiseks või tasandusrühmadele tegevuse jätkamiseks sobivate lahenduste otsimine.

direktor, hoolekogu

2014-2016

2

Sponsorite ja õpilasmaleva kaasamine

lasteaia keskkonna parendamiseks.

direktor

2014-2016

3

Lasteaia töötajate koosseisu

ratsionaalse kasutamise tagamine.

direktor

2014-2016

4

Tasandusrühmades laste arvu

reguleerimine lähtudes laste

erivajadustest.

direktor

2014-2016

 

REMONDI VAJADUSED:

 • Lasteaiahoone vundamendi renoveerimine.
 • Ohtlike keldri kohal asuvate põrandate väljavahetamine ja keldri täitmine liivaga.
 • Noorema rühma söögitoa ja pesemisruumi remont.
 • Vanema rühma voodite väljavahetamine ja ruumide remont.

 

7.5. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

 

 • Algatatud ja ellu on viidud projekt naabermaakonna lasteaiaga avastusõppe toetamiseks rühmades.
 • Kuukavad rühmades on täiustatud avastusõpe ja Montessori meetodite efektiivsema kasutamise ja lõimumise eesmärgil (nt matemaatika, loodusvaatlus, käeline tegevus, muusika või liikumine ühe tegevusena).
 • On toimunud teadlikum avastusõppemeetodite praktiseerimine lastega ümbritsevas looduses (lähikeskkonnas ja avastusõpperajal kindlate vaatlusobjektide võrdlemise kaudu).
 • Lasteaias jätkatakse draamaõppe, avastusõppe, Montessori metoodika juurutamise täiustamisega, mis aitab erivajadusega lapsel paremini tunnetada ja mõista ümbritseva maailma nähtuste seoseid.
 • Rühma personal peab kinni meeskonnareeglitest ja lapsed kehtestatud käitumisreeglitest rühmades, et paremini integreerida erivajadusega lapsi ühiskonda ning aktsepteerida laste erivajadusi.
 • Logopeedide ja rühmaõpetajate koostööna jätkub laste diferentseeritud arendamine õppegruppides.
 • Erispetsialistide abi ja tugiisiku teenust on kasutatud vastavalt laste erivajadustele.

 

jkn

Tegevus

vastutaja

tähtaeg

1

Avastusõppe kui meetodi arendamine

ja rakendamine.

õpetajad

2014-2016

2

Tegevuste lõimimine lasteaias

kasutavate metoodikate kaasabil.

õpetajad, logopeed

2014-2016

3

Draamaõppe jätkamine laste

suhtlemisoskuste arendamiseks.

õpetajad

2014-2016

4

Rapla valla lasteaedadega ühisürituste

korraldamise arendamine ja

jätkamine.

direktor, õpetajad

2014-2016

5

Laste arengu jälgimise arendamine ja

tulemuste rakendamine lastele

võimetekohase õpetuse tagamiseks.

õpetajad, logopeed

2014-2016

6

Vajadusel lastele individuaalse

arenduskava koostamine ja rakendamine koostöös erialaspetsialistidega.

logopeed, õpetajad

2014-2016

7

Tugiteenuste arendamine ja

rakendamine vastavalt laste vajadustele.

direktor

2014-2016

 

8. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

 

Arengukava täitmist analüüsitakse igal aastal lasteaia õppeaasta kokkuvõttes, tuues eraldi

välja tehtud tegevused ja saavutatud tulemused.

Arengukava uuendamise aluseks on kolme aasta sisehindamise tulemused. Järgmine sisehindamine peab valmima 2016. a sügiseks ja järgmine arengukava 2017. a alguseks.

 

 

 

Antud arengukava eelnõu on läbi arutatud lasteaia pedagoogilises nõukogus 4. septembril

2013 ja hoolekogus 4. septembril 2013.