Arengukava

1.SISSEJUHATUS

 

Arengukava on dokument, mis määrab ära Rapla Erilasteaia Pääsupesa (edaspidi lasteaia) arengusuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ning arengukava uuendamise korra.

Arengukava koostamisel on lähtutud sisehindamise tulemustest, lasteaia põhimäärusest ja Rapla valla arengukavast.

 

 

2. LASTEAIA LÜHIKIRJELDUS JA ERIPÄRA, MOTO JA MISSIOON

 

Lasteaed on loodud erivajadustega lastele 1985. a ning see asub kohandatud ahiküttega kahekorruselises puithoones Rapla südalinnas. Hoone on ehitatud 1925-26. a ja renoveerimise käigus on püütud säilitada selle algset arhitektuuri. Laste tarbeks on kasutusel esimene korrus, kus on kahele rühmale olemas kõik vajalikud ruumid. Saalina kasutatakse vanema rühma mängutuba. Kahel verandal asuvad logopeedide kabinetid ning raamatukogu, mida aeg-ajalt kasutatakse laste massaaži ja tegevusteraapia seanssideks. Lasteaiahoonel on hea logistiline asukoht ja kõrghaljastusega avar mänguväljak (3090 m²). Õuetegevusteks on olemas kaasaegne ronimiskompleks ja kelgumägi. Lastel on võimalus sportida Rapla Spordihoones, mis asub lasteaiast paarisaja meetri kaugusel ning ujuda treeneri juhendamisel Rapla Lasteaia Kelluke basseinis. Lastel on oma avastusõpperada Rapla jõe ääres.

Hetkel töötab lasteaias kaks tasandusrühma. Kuid vajadus on avada rühm raske- ja liitpuudega lastele. Lastel esineb kõne-, spetsiifilisi ning pervasiivseid arenguhäireid, tundeelu-, käitumishäireid, liikumis- ning liitpuudeid. Lisaks on esinenud raskeid kroonilisi haigusi (neerupuudulikkus, vähktõbi, langetõbi, vesipäisus, suhkrutõbi, down-sündroom, landau-klefneri sündroom, kesknärvisüsteemihalvatus, raske nahahaigus jm). Rühmades on olnud kurte ja pimedaid lapsi. Raskete diagnooside tõttu on  laste arvu rühmades vähendatud ning nende teenindamine on tagatud erirühmadele sobivama töökorraldusega ja rakendatud uut süsteemi: üks õpetaja ja kaks pedagoogi assistenti. Kogu rühmade personal omab eripedagoogilist ettevalmistust. Rühmade juurde on kinnitatud tugispetsialistid: eripedagoog ja logopeed. Kaks pedagoogi täiendavad kvalifikatsiooni kaugõppes eripedagoogika erialal Tartu ja Tallinna Ülikoolides. Erivajadusega lapse parema õpetamise eesmärgil kasutatakse Montessori metoodikat, draamaõppe, avastusõppe ja üldõpetuse printsiipe. Lastele pakutakse lisatugiteenustena massaaži, muusikateraapiat ja vajadusel tegevusteraapiat. Läbi aegade on 60% lastest asunud õppima tavakooli ning 40% erinevatesse erikoolidesse või väikeklassi. Asutus on liitunud 2003. a tervistedendavate lasteaedade võrguga ning sellest ajast on teadlikumalt pööratud tähelepanu laste turvalisuse, tervisliku toitumise ja elukeskkonna väärtustamisele.

Lasteaial on oma kroonika, mis kajastab tähtsamaid asutuse sündmusi algusest peale läbi aegade.

 

MOTO

 

KÕIK LAPSED ON ISEMOODI, PÄÄSUPESAS HOOLITAKSE NEIST ÜHTEMOODI

 

LASTEAIA MISSIOON

 

Pääsupesa on väikese inimese jaoks turvaline keskkond, kus arvestatakse iga lapse eripära:

 • Aitame lapsel areneda temale sobivas tempos, toetades vaimset, kehalist, sotsiaalset, sealhulgas kõlbelist ja esteetilist arengut, et läbi eduelamuste kujuneksid eeldused toimetulekuks igapäevaeluga ja õppimiseks koolis.
 • Leiame igas lapses tema „pärlid“, toetades last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel.
 • Toetame perekonda erivajadusega lapse paremal mõistmisel ja kasvatamisel meie ühiskonna vääriliseks liikmeks.

 

 

 

3. LASTEAIA VISIOON JA VÄÄRTUSED

 

VISIOON

 

Pääsupesa on erilasteaed, kus pakutakse erivajadusega lapsele tema arengut soodustavaid tingimusi ja erinevaid tugiteenuseid: kõneravi, tegevusteraapiat, massaaaži, muusikateraapiat.

Tehakse koostööd oma valla teiste lasteasutustega ja erinevate spetsialistidega varajase märkamise ja sekkumise valdkonnas.

Avatud ja sõbralikus mikrokliimas peetakse kinni meeskonnareeglitest ja kokkulepitud väärtustest. Personali oskuste pideva täiendamise teel arvestatakse lapse õpetamisel ja kasvatamisel kaasaegse pedagoogika humanistlikke suundi ning ümbritsevas kogukonnas kujundatakse tolerantset suhtumist, sallivust ja sõbralikkust erivajaduste aktsepteerimisel. Nõustades erivajadusega laste peresid, panustatakse lapse kujunemisele meie ühiskonna täisväärtuslikuks liikmeks.

 

VÄÄRTUSED

 

 • Usaldus (oleme ausad, eeskujuks laste käitumise kujundamisel, vastutulelikud ja sõbralikud, armastame oma tööd).
 • Sallivus (oleme hoolivad, taktitundelised ja kannatlikud, laste elu-olu korraldamisel ja eriarvamuste osas paindlikud ning solidaarsed).
 • Turvalisus (loome sõbraliku mikrokliima ja keskkonna erivajadusega lapsele).
 • Väärikus (austame lapsi, lapsevanemaid ja kolleege, otsuste langetamisel oleme arukad).
 • Professionaalsus (püüame pidevalt arendada oma teadmisi ja oskuseid eripedagoogika valdkonnas, arvestades kaasaegseid humanistlike pedagoogika suundi; oleme avatud koostööks vanemate, kolleegide ja kogukonnaga).

 

 

4. EELNEVA PERIOODI SAAVUTUSED

 

 • Hästi koolitatud personal.
 • Olemas vajalikud tugispetsialistid – eripedagoog ja logopeed.
 • Head tugiteenused: kõneravi, massaaž, tegevusteraapia, muusikateraapia.
 • Õppe- ja kasvatustöös hästi juurdunud aktiivõppemeetodid – avastusõpe, draamaõpe, Montessori metoodika.
 • Edukas töökorraldus rühmades – üks õpetaja + kaks assistenti.

 

 

 

5. JÄRGNEVAL PERIOODIL LAHENDAMIST VAJAVAD PROBLEEMID

 

 • Renoveerimata lasteaiahoone lähiperspektiivis enam ei vasta kaasaegse lasteaia nõuetele. Vaja on teha hoone korda või planeerida valla arengukavas tasandusrühmade ümberpaigutamise võimalus valla keskuses asuva tavalasteaia juurde.
 • Peasissekäigu välisuks avaneb otse tänavale ja see ei ole turvaline.
 • Vananenud laste mööbel ei vasta kaasaegsetele nõuetele.
 • Laste kasvule ei vasta 1970. a paigaldatud puitvoodid vanemas rühmas (olemas terviseameti ettepanekud voodite väljavahetamise kohta: 2010, 2012, 2014).
 • Rühmaruumide valgustus ei vasta kehtestatud normidele.
 • Puudub sadevee äravoolu kaev ja vesi jookseb hoone alla.
 • Renoveerimist vajab lagunev ja katkine vundament (viimane remont 1985).
 • Turvalised ei ole ruumide põrandad keldri kohal.
 • Kuuri katus vajab väljavahetamist (kuur ehitatud 1970).
 • Ahjud (ehitatud 1970 ja 1990) vajavad ümberehitamist ning renoveerida on vaja ka korstnajalgu (aastast 1925!)
 • On vaja välja ehitada uut elektri- ja küttesüsteemi.
 • Köögis puudub nõuetele vastav sundventilatsioon.
 • Erivajadusega lapse õppevahendid ja mänguasjad on väga kallid, kuid laste arvupõhine õppevahendite summa eraldamine ei võimalda nende juurdesoetamist.
 • Lasteaia eelarvetes õppevahendite eraldamisel tuleks erivajadusega lapsi kohelda vastavate koeffitsentidega (nagu Tallinnas, Tartus, Pärnus vm:  2,0 – 5,0).
 • Tugispetsialistide töötasu võiks olla konkurentsivõimelisem, on võimalik väärtusliku tööjõu äravool naabervaldadesse.

 

 

 1. LASTEAIA ÜLDEESMÄRGID 2017 – 2019. a.

 

 1. Lasteaia väärtustest ning meeskonnareeglitest kinnipidamine personali poolt ning lastele rühmareeglite õpetamine on esmaseks prioriteediks.
 2. Erivajadusega lapse arengu toetamine läbi avastusõppe, draamaõppe, Montessori metoodika rakendamise õppe- ja kasvatustöö korraldamisel lasteaias ning erinevate teraapiate võimaldamine (kõneravi, massaaž, ujumine, tegevusteraapia, muusikateraapia.)
 3. Lapse koolivalmiduse saavutamine vastavalt lapse arengutasemele.
 4. Koostöö lapsevanemaga erivajadusega lapse arengu hindamisel ning ühiselt Rapla valla vastavate spetsialistide abiga õige õppevormi leidmine edaspidise koolitee alustamisel.
 5. Lapsevanemate abistamine oma lapse erivajaduse mõistmisel läbi arenguvestluste, nõustamise, koolituste ja ühisürituste.
 6. Laste turva- ja töötajate töökeskkonna seadusandluses kehtestatud miinimumnõuetega vastavuses hoidmine.
 7. Personali täiendav koolitamine lasteaia meeskonna poolt valitud pedagoogika humanistlike suundade ja üldpsühholoogia teemadel.
 8. Koostöö oma valla tavalasteaedadega erivajadusega lapse õppe- ja kasvatustöökorralduse tutvustamise eesmärgil.

 

 

 

 1. LASTEAIA VÕTMEALADE PARENDUSTEGEVUSED JA OODATAVAD TULEMUSED 2017 – 2019. a.

 

 1. EESTVEDAMINE JA STRATEEGILINE JUHTIMINE

Tulemused:

 • Lasteaia personal järgib kokkulepitud lasteaia väärtuseid ja kehtestatud meeskonnareegleid.
 • Käesolevas arengukavas on planeeritud lasteaia eesmärgid, mis toetavad lasteaia edaspidist jätkusuutlikkust ja arengut ning mida täidavad kõik lasteaia meeskonnaliikmed.
 • Käesolevas arengukavas on püstitatud lasteaia visioon, millest lähtutakse konkreetsete valdkondade tegevuste planeerimisel.
 • Lasteaia tegevussuundade toetamiseks otsitakse ja algatatakse heategevusprojekte.
 • Koostöös Rapla valla spetsialistidega ja volikoguga otsitakse võimalikke lahendusi, et tagada pikajalise eripedagoogilise töö jätkusuutlikkus.

 

TEGEVUSKAVA 2017 – 2019. a.

 

jkn

tegevus

vastutaja

tähtaeg

1

Arengukava visiooni ja eesmärkide teadvustamine igale töötajale ja lapsevanemale.

direktor,

hoolekogu

2017

2

Arengukavast tulenevate kolme aasta tegevuskavade ja neis püstitatud eesmärkide ühine seadmine ja täitmine.

direktor

2017-2019

3

Lasteaia tegevuse ja laste arendamise toetamise eesmärgil heategevusprojektide otsimine.

direktor

2017-2019

4

Koostöös Rapla valla spetsialistidega ja volikoguga tasandusrühmadele sobiva asukoha leidmine.

direktor

2018

 

 

 1. PERSONALIJUHTIMINE

Tulemused:

 • Kogu lasteaia personal on kaasatud erinevatesse arendustegevustesse.
 • Pedagoogid teevad tihedat koostööd assistentidega erivajadustega laste arendamise ja teenindamise eesmärgil.
 • Pedagoogid ja assistendid oskavad hinnata oma töötulemusi ja panustada lasteaia töö arendamisse ning lasteaia väärtuste järgimisse.
 • On välja arendatud ja töösse rakendatud aruandlussüsteem kolleeg-kolleegile, kus analüüsitakse ja antakse edasi täienduskoolitustel saadud teadmisi.
 • Pedagoogid ja assistendid on täiendavalt koolitatud eripedagoogika, lapsevanemate nõustamise, draamaõpe, avastusõpe ja lapse arendamise teemadel.
 • Tasemeõppes õppivad pedagoogid on motiveeritud omandama valitud eriala ning rakendama uusi teadmisi erivajadusega lapse õpetamisel-kasvatamisel.
 • Algatatud on koostööprojekt Rapla linna lasteaedadega erivajadusega lapse arendamise-õpetamise võimaluste tutvustamise eesmärgil.
 • Lasteaia personal järgib kehtivaid tööohutuse-, tuleohutuse nõudeid.
 • Kogu asutuse personali on motiveeritud ja tunnustatud igal õppeaastal heade töötulemuste eest.

 

jkn

tegevus

vastutaja

tähtaeg

1

Pedagoogiliste probleemide lahendamise eesmärgil assistentide osalemine vajadusel üks kord nädalas info ja arendustunnis.

direktor

2017-2019

2

Töötajate üldkoosolekutel 1-2 korda aastas lasteaia elu reguleerivate dokumentide ja rahuloluküsitluste kokkuvõtete tutvustamine personalile.

direktor

2017-2019

3

Projekti „Räägime ja näitame“  jätkamine Rapla linna lasteaedadega.

direktor

2017-2019

4

Lahtiste tegevuste (kolleeg-kolleegile) läbiviimine vähemalt üks kord õppeaastas mõlemas rühmas.

direktor

2017-2019

5

Pedagoogidele ja assistentidele vastavalt õppeaastate eesmärkidele vajalike meeskonna- ja individuaaltäienduskoolituste planeerimine.

direktor

2017-2019

6

Rühmaõpetaja ja eripedagoogi tasemeõppe motiveerimine, pakkudes soodsaid tööajagraafikuid.

direktor

2017-2019

7

Arenguvestlused pedagoogidega ja assistentidega iga õppeaasta lõpus  järgneva perioodi eesmärkide püstitamiseks.

direktor

2017-2019

8

Rahuloluküsitluste läbiviimine töötajatega ning võrdleva analüüsi edastamine kogu personalile.

direktor

2017-2019

9

Tuleohutusõppuse korraldamine kogu personalile igal õppeaastal ning tööohutusjuhendite korduv tutvustamine.

direktor

2017-2019

 

 

 1. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Tulemused:

 • Lapsevanemad kaasatakse lasteaia korraldatud koolitustele ning osavõtt on vähemalt 51%.
 • Lapsevanemate koosolekutel tutvustatakse hoolekogu ülesandeid.
 • Lapsevanemate osalus rahulolu uuringutes on vähemalt 90%.
 • Laste raskemate probleemide lahendamiseks viiakse läbi täiendavaid arenguvestluseid ning arutelude ümarlauda kaasatakse erinevaid spetsialiste.
 • Lapsevanema nõustamisel soovitatakse lapse täiendav hindamine väljaspool lasteaeda (nt Raplamaa Nõustamiskeskuses Rajaleidja, Rapla Psühholoogiateenistuses, Tallinna, Tartu ja Haapsalu spetsialistide juures) ning puude määramise vajadusel algatatakse koostöös perearstiga rehabilitatsiooniplaan.
 • Lasteaial on tihe koostöö koolidega – informeeritakse iga lapse erivajadusest, et tagada sujuvam üleminek lapsele sobivale õppekavale.
 • On algatatud koostööprojekt pedagoogidele Raikküla Kooliga erivajadusega õpilaste õppetöökorraldusega tutvumise eesmärgil.
 • Lasteaial on tihe koostöö oma valla lasteaedadega varajase märkamise ja sekkumise osas.
 • On algatatud projekt „Räägime ja näitame“ erirühmade töö tutvustamise eesmärgil Rapla linna lasteaedadega.
 • Rapla valla lasteaedade ühisüritustel osalemine ja mõnede ürituste korraldamine erivajadusega lapse integreerimise eesmärgil.
 • Tähtsamate ürituste kajastamine kohaliku meedia väljaannetes.
 • Lapsevanemaid informeeritakse lasteaia poolt pakutavate teenuste võimalustest ning valitud kaasaegse pedagoogika meetodikatest.
 • Jätkuv ja mõlemale poole kasutoov koostöö kõrgkoolidega.

 

jkn

tegevus

vastutaja

tähtaeg

1

Informatsioon lasteaia poolt pakutavate tugiteenuste kohta lasteaia koduleheküljel.

direktor

2017-2019

2

Arenguvestlused lapsevanematega 1-2 korda õppeaastas lapse arengu hindamise ja edaspidise arendamise soovitamise eesmärgil. Läbi perearstide vanema suunamine lapse arengu ja tervise täiendavatele uuringutele.

õpetajad, tugispetsialistid, direktor

2017-2019

3

Pedagoogika-alased artiklid lasteaia koduleheküljel. Sisekoolitused vanematele lasteaias. E-lasteaia lehekülje avamine lapsevanematele.

direktor

2017-2019

4

Koostöö koolidega erivajadusega lapse arengutaseme informeerimise eesmärgil.

Raikküla Kooli külastamine: erinevate õppekavade võimalustega tutvumise eesmärgil.

 tugispetsialistid, direktor

2017-2019

5

Rahuloluküsitlused lapsevanematega igal õppeaastal ning tulemuste analüüsimine ja edastamine rühmade koosolekutel.

direktor

2017-2019

6

Lapsevanemate koosolekutel hoolekogu tegevuse tutvustamine.

hoolekogu

2017-2019

7

Vajadusel ümarlaudade läbiviimine erivajaduste täpsustamise ja probleemide lahendamise eesmärgil.

direktor

2017-2019

8

Rapla valla lasteaedade ühisürituste jätkuv korraldamine ja neil osalemine.

Projekti „Räägime ja näitame“ jätkamine Rapla linna lasteaedadega.

direktor, õpetajad, tugispetsialistid.

2017-2019

9

Tähtsamate lasteaia ürituste kajastamine kohalikus meedias.

direktor

2017-2019

10

Tallinna ja Tartu Ülikooli, Tallinna Tervishoiukõrgkooli üliõpilastele eripedagoogika praktika võimaldamine. Tugiisiku praktika võimaldamine.

direktor, tugispetsialistid, õpetajad

2017-2019

 

 

 1. RESSURSSIDE JUHTIMINE

Tulemused:

 • Lasteaial on jätkusuutlikud eelarved, mis võimaldavad arendada asutust erinevatel suundadel ning motiveerivad järgneval perioodil kogu personali.
 • Koostöös Rapla Vallavalitsusega ja volikoguga on algatatud liitumine valla lasteaiaga, kus on erivajadusega lapsele kõige sobivamad tingimused.
 • Teostatud on hädavajalikud remonditööd ohtlike olukordade vältimiseks ning kehtivate tööohutuse-, tuleohutuse- ning töötervishoiu- ja laste turvalisuse nõuete täitmiseks.
 • Olemasoleva personali koosseisu on kasutatud ratsionaalselt, lähtuvalt erivajadusega lapse kvaliteetse teenindamise eesmärgist.
 • Tasandusrühmade laste arvud on kinnitatud igal  õppeaastal vastavalt laste erivajaduste raskusastmele.
 • Tugispetsialistidele on tagatud konkurentsivõimeline töötasu.
 • Personali on motiveeritud ja tunnustatud eelarveliste ressusrsside olemasolul ning kaks pedagoogi esitatud Aasta õppija auhinnale.

 

jkn

tegevus

vastutaja

tähtaeg

1

Tasandusrühmade tegevuse jätkamiseks sobiva lahenduse otsimine.

direktor, hoolekogu koostöös vallavalitsuse ja volikoguga

2017-2018

2

Sponsorite ja õpilasmaleva kaasamine lasteaia keskkonna parendamiseks.

Hädavajalike remonttööde läbiviimine.

direktor

2017-2019

3

Lasteaia töötajate koosseisu ratsionaalse kasutamise tagamine.

direktor

2017-2019

4

Tasandusrühmades laste arvu reguleerimine lähtudes laste erivajadustest.

direktor

2017-2019

 

 

 1. ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

Tulemused:

 • Lasteaias jätkatakse draamaõppe, avastusõppe, Montessori metoodika juurutamise täiustamisega, mis aitab erivajadusega lapsel paremini tunnetada ja mõista ümbritseva maailma nähtuste seoseid ning arendada suhtlemisoskuseid.
 • Lasteaia õppekava vastab erivajadusega lapse võimetekohase arendamise võimalustele.
 • Lasteaia personal peab kinni meeskonnareeglitest ja lapsed kehtestatud käitumisreeglitest rühmades, et paremini integreerida erivajadusega lapsi ühiskonda ning olla eeskujuks väärtuste õpetamisel.
 • Tugispetsialistide, rühmaõpetajate ja assistentide koostööna jätkub laste diferentseeritud arendamine.
 • Lastele on pakutud erinevaid tugiteenuseid vastavalt laste erivajadustele.

 

jkn

tegevus

vastutaja

tähtaeg

1

Avastusõppe, draamaõppe, Montessori metoodika kui erivajadusega lapsele sobivamate meetodite  jätkuv rakendamine õppetegevustes.

õpetajad, tugispetsialistid, assistendid

2017-2019

2

Tegevuste lõimimine lasteaias valitud erinevate kaasaegsete  metoodikate kaasabil (avastusõpe, Montessori metoodika, üldõpetus).

õpetajad, tugispetsialistid

2017-2019

3

Draamaõppe rakendamine laste suhtlemisoskuste arendamisel ja väärtuste  kinnistamisel.

õpetajad, tugispetsialistid, assistendid

2017-2019

4

Lasteaia õppekava ülevaatamine ja lihtsustamine.

direktor, õpetajad, tugispetsialistid

2017

5

Laste arengu jälgimine ja tulemuste rakendamine lastele võimetekohase õpetuse tagamiseks. Koolivalmiduskaartide koostamine.

õpetajad, tugispetsialistid

2017-2019

6

Vajadusel lastele individuaalse arendus- või ainekava koostamine.

õpetajad, tugispetsialistid

2017-2019

7

Tugiteenuste rakendamine vastavalt laste vajadustele (kõneravi, massaaž, tegevusteraapia, muusikateraapia).

direktor

2017-2019

 

 

 1. ARENGUKAVA UUENDAMISE KORD

 

Arengukava täitmist analüüsitakse igal aastal lasteaia õppeaasta kokkuvõttes, tuues eraldi välja tehtud tegevused ja saavutatud tulemused.

Arengukava uuendamise aluseks on kolme aasta sisehindamise tulemused. Juhul, kui lasteaia liitmist suurema lasteaiaga ei toimu, järgmine sisehindamine peab valmima 2019. a sügiseks ja järgmine arengukava 2020. a alguseks.

 

 

Antud arengukava eelnõu on läbi arutatud:

lasteaia pedagoogilises nõukogus 23. novembril 2016,

hoolekogus 7. detsembril 2016.